שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

סמינר סגל: פרופ' יורם עדן ורו"ח אביעד כהן בנושא 'תובענה ייצוגית בגין הטעייה בניירות ערך'

ההרצאה הרביעית במסגרת סמינר הסגל לשנת הלימודים תשע"ד יתקיים ביום חמישי הקרוב, 21.11.2013, ויעסוק בחזון נפרץ בשוק ההון בישראל: תובענות ייצוגיות בגין הטעייה בניירות ערך, ובגין השפעה בדרכי תרמית על מחירי ניירות הערך.

תקציר ההרצאה:

אומדן ההתייקרות במחיר המניה שנגרמה כתוצאה מההטעיה איננו טריביאלי בשל פער הזמן שחולף ממועד ביצוע ההטעיה (למשל מועד פרסום דוח כספי בו נכלל מצג מטעה) ועד מועד גילוי ההטעיה ופרסום המידע המתוקן. בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין רייכרט נ' יורשי שמשקבע כי לענין חישוב הנזק בתובענות ייצוגיות בגין הטעיה בניירות ערך, קיימות שתי שיטות חלופיות לחישוב הנזק למניה שנגרם למשקיעים: א. "שיטת חסרון-הכיס" ב. "שיטת חסרון-הכיס המקורבת". "שיטת חסרון-הכיס" קובעת את הנזק על-פי ערכו במועד שבו נעשתה ההטעיה (נזק אקס-אנטה). לעומת זאת, "שיטת חסרון-הכיס המקורבת" קובעת את הנזק על-פי ערכו במועד שבו התגלתה ההטעיה (נזק אקס-פוסט).

 המלומדים חנס וקלמנט ממליצים על "שיטת חסרון הכיס המקורבת" לפיה יש לחשב את הנזק למניה שנגרם למשקיעים על-פי ערכו במועד שבו התגלתה ההטעיה (אקס-פוסט) בשיטה החושפת את המשקיעים לסיכויים ולסיכונים הכרוכים בהשקעתם, הן אלה שנובעים מתנודות בשוק והן אלה הספציפיים לחברה המנפיקה. קושי  נוסף בחישוב הנזק, נובע מכך שבמקרים רבים נמצא כי הירידה במחירו של נייר הערך נובעת לא רק מפרסום המידע המתקן, אלא גם מהתרחשותו של נזק משני

 (collateral damage)המונח נזק משני מתייחס למידע שהשוק מסיק מעצם העובדה שנפלה טעות בדיווח. כך טעות מכוונת מעידה על חוסר היושר של ההנהלה, ואילו טעות רשלנית מעידה, למצער על כשל של בקרות הפנים והדיווח של הארגון. לפיכך קיומו של נזק משני אינו מעיד בהכרח על תגובת יתר לא רציונאלית של המשקיעים בשוק לפרסום המידע המתקן.

מחקר אמפירי שנערך בארה"ב ע"י החוקרים Karpoff, Lee and Gardner (2008) בחן מדגם של 384 חברות בארה"ב אשר נחשפו לתביעות כתוצאה ממצגים מטעים (Financial misrepresentations) בדוחות הכספיים שלהן. המחקר הצביע על כך שהתאמת השווי בהתאם למידע המתוקן והעלויות המשפטיות בצירוף הקנסות שהוטלו על החברה מהוות רק כשליש מסכום אובדן השווי הכולל שנגרם לחברות כתוצאה מגילוי ההצגה המטעה. שני שליש מאובדן השווי הוא בגדר נזק משני.

השאלה האם ראוי לפצות את התובעים בתובענות ייצוגיות גם בגין נזק משני אינה שאלה פשוטה, וטרם ניתנה לה תשובה חד משמעית על ידי בתי המשפט בישראל. קיימת גם נטיה להתעלם מקיומו של נזק משני ו/או להמעיט בחשיבותו. לעומת זאת, במחקר המשפטי בארה"ב קיימת תפיסה לפיה אין זה נכון לפצות את המשקיעים בגין נזק משני שנגרם להם.

הסמינר יתקיים ביום חמישי 21.11.13 בשעה 14:00 בחדר HUB-2 בבניין מנהל עסקים.