שם הכותב: שולחן המערכת תאריך: 18 מרץ 2013

ערב עיון בנושא: ניהול סיכונים תאגידי בפתחה של 2012

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת 2008, קריסות של חברות ובנקים, מעילות ענק ושערוריות פיננסיות, שינוי רגולציה והתפתחות בתחום הממשל התאגידי בארץ ובעולם, הפך תחום ניהול הסיכונים הכולל ERM – Enterprise Risk Management)), לנושא מרכזי בהתמודדות של חברות עם הסביבה העסקית החדשה.

סיכון מוגדר כתופעה העלולה להתרחש ולפגוע בהשגת היעדים הארגוניים של התאגיד.הנזק העלול להיגרם ניתן למדידה על פי סבירות המימוש שלו, ברמה הטכנית, התכנונית או הניהולית וחומרת הפגיעה כתוצאה מהתממשות הסיכון.

ניהול סיכונים חייב להיות חלק בלתי ניפרד מניהול פרויקטים/תחומים בארגונים, ומתבצע לכל אורך חיי הפרויקט/תחום. מטרת ניהול הסיכונים, הינה להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי התאגיד, או לנצל הזדמנויות להשגת היעדים כאמור.

בתכנית:

17:15-17:45    התכנסות

17:45-18:00   דברי פתיחה

                    ד"ר הדס גלנדרראש המחלקה לחשבונאות

                    בית הספר למינהל עסקים המסלול האקדמי המכללה למנהל

18:00-18:40    סקירה מאקרו כלכלית על הכלכלה בישראל ובעולם – סיכונים  צפויים 2012

                           רן בן חמו, אנליסט.

18:40-19:20   ניהול סיכונים תאגידי מחזון למעשה – מתודולוגיה ופרקטיקה ביישום

                    אורן גרופי, שותף, מחלקת ניהול סיכונים וביקורת פנים, KPMG סומך חייקין

19:20-19:35   הפסקה

19:35-20:15 ניהול סיכונים תאגידי  – אבני דרך ביישום פרקטי

                    אתי גוטמן, סמנכ"ל מטה ותקשוב בתי זיקוק לנפט בע"מ

20:15-21:00    רשות לניירות ערך – רגולציה ושקיפות בניהול סיכונים תאגידי

                    רוני עמיחי, הרשות לניירות ערך

21:00                דברי סיכום

שייך לנושאים: כנסים ואירועים