יולי, 2015

Article ISOX- Ori Galor / רו"ח אורי גלאור

שם הכותב: תאריך: 08 יולי 2015

ביום 24 לדצמבר 2009 פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2009 , אשר אימצו את המלצות דוח הועדה לבחינת כללי ממשל תאגידי בישראל ("ועדת גושן") בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת מנהלים, או בשמן המקובל תקנות ה-SOX  הישראלי(ISOX). הרשות לני"ע בראשות פרופ' זוהר גושן החילו את הוראות ה-SOX  האמריקאי אך בגרסה מצומצמת יותר, הנוקטת בגישה המדגישה את תהליך עריכתקרא עוד >>