שם הכותב: תאריך: 08 יולי 2015

Article ISOX- Ori Galor / רו"ח אורי גלאור

ביום 24 לדצמבר 2009 פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2009 , אשר אימצו את המלצות דוח הועדה לבחינת כללי ממשל תאגידי בישראל ("ועדת גושן") בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת מנהלים, או בשמן המקובל תקנות ה-SOX  הישראלי(ISOX).

הרשות לני"ע בראשות פרופ' זוהר גושן החילו את הוראות ה-SOX  האמריקאי אך בגרסה מצומצמת יותר, הנוקטת בגישה המדגישה את תהליך עריכת הדוחות הכספיים ותהליכי המעטפת, המהווים את עיקר הממשל התאגידי ומטילה אחריות אישית על מנהלי התאגיד וכן את הרו"ח המבקר של החברה כמעגל בקרה ואחריות נוסף.

מאמר זה סוקר את עיקרי התקנות ויישום הוראות ה-SOX הישראלי (ISOX) בחברות ציבוריות וחברות מדווחות.

לקריאת המאמר לחצו>>Article ISOX- Ori Galor / רו"ח אורי גלאור