שם הכותב: תאריך: 10 ינואר 2016

EPS – Earning Per Share

רווח / הפסד למניה – EPS

רווח / הפסד למניה הינו מושג מעולם המימון המשמש את המשקיעים לצורך הערכת השווי של החברה. זהו יחס פיננסי נפוץ המחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי (לאחר מס) של החברה חלקי מספר המניות של החברה המוחזקות בידי הציבור. בישראל, הרשות לניירות ערך מחייבת את החברות הציבוריות (חברות הנסחרות בבורסה או מנפיקות אג"ח) לפרסם בדוחות החברה.

הרווח למניה נחשב לנתון נוח יותר לשימוש בתמחור מניות מאשר הסתכלות על הרווח הנקי של החברה, מכיוון שהתבוננות ברווח הנקי עלולה להטעות. חברה עשויה להגדיל את שורת הרווח שלה באמצעות "משחקים חשבונאיים" שנעשים בדו"ח הרווח וההפסד.

הרווח למניה משמש כאמת מידה להצלחתה של חברה על פני שנים, על ידי השוואת שיעורי הרווח למניה בכל שנה משנות הפעילות שביניהן מבקשים להשוות, או לשם השוואת הרווחיות בשנה מסוימת בין חברות שונות.

דוגמא לחישוב EPS: אם חברה נסחרת במחיר של 1000 שקלים, דיווחה על רווח שנתי של 200 שקלים, ובבעלותה 100 מניות, אז הרווח למניה של החברה הינו 2 שקלים. (200/100)

בדו"ח הכספי של החברה מופיעים במקרים רבים שני נתונים:

רווח "בסיסי" למניה – מחושב כ-רווח חלקי מספר המניות המונפקות בפועל. (כמו הדוגמא לעיל)

רווח "מדולל" למניה – יחס זה מתבסס על רווח בסיסי למניה, כאשר הן הרווח והן מספר המניות כוללים את השפעתן של מכשירים פיננסיים שעשויים להיות מומרים (כגון אופציות ואגרות חוב להמרה) ובכך להקטין את הרווח הבסיסי למניה.

ההבדל בין השניים נעוץ באפשרות שמספר המניות של החברה יגדל בעתיד בעקבות מימוש של אופציות למניה מצד גורמים שונים (עובדים, מנהלים, בעלי אג"ח להמרה). לכן הרווח ה"מדולל" למניה יהיה תמיד שווה או נמוך לעומת הרווח ה"בסיסי".

שייך לנושאים: חדשות